• Σχολή Γαλαάδ Βοηθεί στο Παγκόσμιο Κήρυγμα της Βασιλείας