• Πρέπει οι Χριστιανοί να Αναμένουν Θεϊκή Προστασία;