• Εκπροσωπούν τη Βίβλο οι Εκκλησίες του «Χριστιανικού Κόσμου»;