• Ανάγνωσις της Σημασίας των Σημείων και Τεραστίων