• Διαφύλαξις με Υπακοή στον Νόμον του Θεού Περί Αίματος