• Είναι η Τήρησις του Σαββάτου για τους Χριστιανούς;