• Προλέγοντας Αυτόν στον Οποίον Ανήκει η Υπακοή Όλων των Λαών