• Ένα Έθνος Κρατεί μια Χώρα ως Παρακαταθήκη για τον Θεό