• Η Ερήμωσις του «Χριστιανικού» Κόσμου από το «Βδέλυγμα»