• «Όταν Ιδήτε την Ιερουσαλήμ Κυκλουμένην υπό Στρατοπέδων»