• “Αγαπητοί, . . . Φυλάξετε Εαυτούς εις την Αγάπην του Θεού”