• Το Ένδοξο Έργο που Ακολουθεί τον Καλπασμό των Ιππέων