• Να Είστε Πιστοί στον Θεό «που Βλέπει εν τω Κρυπτώ»