• Ένας Καινούριος Οίκος για την Ιεραποστολική Σχολή Γαλαάδ