• Σωζόμαστε, Όχι Μόνο Μέσω Έργων, Αλλά Μέσω Παρ’ Αξία Καλοσύνης