• സന്തുഷ്ടി കണ്ടെത്തുക: യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്‌!