• Mubvunzo 20: Ungaita sei kuti unyatsobatsirwa paunenge uchiverenga Bhaibheri?