• สิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นสืบสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันไหม?