• Pagtitipon sa mga Bagay na Nasa Langit at sa mga Bagay na Nasa Lupa