• 15 Някои географски характеристики на библейските земи