• Εγκατάλειψις του Οίκου του Δημιουργού του Ουρανού και της Γης