• ‘Hayaang ang Katarungan ay Bumugso’—Isang Susi Upang Makilala ang Diyos